کارآفرینان امروزی چطوری از نوآوری برای خلق کسب و کارهای بسیار موفق استفاده می کنند؟

ساختن - اندازه گیری - یادگیری

فعالیت پایه ای یک کسب و کار نوپا این است که ایده ها را تبدیل به محصول کرده و اندازه گیری کند که چگونه مشتریان پاسخ می دهند و سپس یاد بگیرد که چرخش انجام دهد یا حال فعلی خود را حفظ کند. همه فرآیند های کسب و کار نوپای موفق باید برای شتاب بخشیدن به این حلقه بازخورد بسیج شوند.

نحوه راه اندازی کسب و کار آنلاین و یاد بگیرید
چه کمکی از من و دوستانم برمیاد؟

ما از تطبیق استراتژی های خودمون برای ارائه بهترین راه حل ها به مشتریانی
که در خط مقدم صنعت هستند لذت می بریم.

Onsite SEO

We analyse your website’s structure, internal architecture & other key elements that are weighted.

Penalty Recovery

Our team of SEO consultants have plenty of experience in link audits & reviewing backlink profiles.

Technical SEO Audit

We are well known within the industry for our technical capabilities due to our industry leading software.

Infographics Content

Our team of creatives, designers & developers work alongside our SEO & content teams to ideate.

Media Promotion

While the search engines are still in their infancy in understanding & using social signals algorithmically.

Reporting & Analysis

We love data and provide monthly reporting on visibility, analytics, conversions & revenue.

موفقیت ها نتیجه کار گروهی است و بر اساس تخصص فنی و سبک خلاقانه است که یک راه حل کامل برای مشتریان ارائه می شود. در این جا قصد دارم شما را با برخی از افراد متخصص که همه آنها از دوستان من هستند و در پروژه های مختلف از آنها یاری می گیرم، آشنا کنم که می توانید در زمینه تخصصی مورد نظر از آنها راهنمایی و مشاوره بگیرید.

معرفی متخصصین
SEO to Improve Brand Visibility
We are an experienced and talented team of passionate consultants who breathe with search engine marketing.

SEO Content Strategy

We build a thorough content strategy for your organization that touches upon high-level messaging.

B2B SEO

We help improve B2B companies engage buyers throughout the buyers' journey using SEO.

SEO Conversion

Conversions can be website sign-ups, increased revenue from transactions, increased purchases.

آخرین اخبار و مقالات من را بخوانید

تلاش من در این وبسایت، ارائه ترجمه مقالات و دانش روز به همراه ابزارها و محصولات  کارآمد برای خلق، ارائه، شرح و رشد ایده و دانش است