سامان سنندجی | Saman Sanandai

صفحه اول

“خلق ایده”

“طرح ریزی ایده”

“جستجو و تحقیق”

“اجرا ایده”

“کارآفرینان امروزی چطوری از نوآوری برای خلق کسب و کارهای بسیار موفق استفاده می کنند؟”

“ساختن – اندازه گیری – یادگیری”

فعالیت پایه ای یک کسب و کار نوپا این است که ایده ها را تبدیل به محصول کرده و اندازه گیری کند که چگونه مشتریان پاسخ می دهند و سپس یاد بگیرد که چرخش انجام دهد یا حال فعلی خود را حفظ کند. همه فرآیند های کسب و کار نوپای موفق باید برای شتاب بخشیدن به این حلقه بازخورد بسیج شوند.

WhatsApp chat