درباره سامان سنندجی

احتیاج به همفکری و مشاوره دارید؟ هواتونو دارم و تجربیاتم در اختیار شماست! “به صرف قهوه و صحبت”، محلی را انتخاب و با هم قرار میذاریم! و یا اینکه “یک ایمیل ارسال کنید”. شما میتوانید از طریق ارسال ایمیل و با استفاده از فرم موجود با ارسال اطلاعات خواسته شده با من در ارتباط باشید.